LKVL rinkiminė konferencija birželio 1 d.

Lietuvos krepšinio veteranų lygos nariams
Lietuvos krepšinio veteranų lygos Prezidiumo nariams

2018-05-14
Kaunas     

DĖL 2018 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS KONFERENCIJOS                                                                                              

Gerbiamieji,

Pranešame, kad 2018 metų birželio 01 d. (penktadienį) 16.00 val., Kauno kolegijos posėdžių salėje, adresu Pramonės pr. 20, Kaune, įvyks Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) rinkiminė konferencija.

LKVL konferencija šaukiama sutinkamai su Lietuvos krepšinio veteranų lygos įstatų 12 str. ir LKVL prezidiumo nariams 2018 metų vasario 01 d. posėdyje (protokolas Nr. 20) priėmus sprendimą sušaukti konferenciją.

Supažindiname su LKVL konferencijos darbotvarke.

DARBOTVARKĖ
1. Prezidento veiklos ataskaita už ataskaitinį laikotarpį.
2. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. LKVL įstatų naujos redakcijos tvirtinimas (dėl naujos įstatymų tvarkos asociacijoms)
4. Prezidento rinkimai.
5. Prezidiumo rinkimai.
6. Einamieji klausimai

Dalyvių registracijos pradžia – 15.30 val. Asociacijos narių atstovavimo norma konferencijoje – 1 asmuo.

Informuojame, kad LKVL įstatų 15 punktas numato: „Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys konferencijoje turi vieną balsą. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti konferencijoje be balso teisės“.

Taip pat primename, kad LKVL konferencijoje balsavimo teisę turi tik LKVL narių organizacijų vadovai arba vadovų raštiškai įgalioti narių organizacijų atstovai bei sumokėję LKVL nario mokestį už 2016-2017 metus.

Prieduose pateikiame įgaliojimo pavyzdį ir LKVL narių sąrašą.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Pagarbiai
LKVL prezidentas Algimantas Stasys Anužis

Partneriai ir rėmėjai

Draugai